Kleiner Passwort-Generator

Hier geht es zum Generator > Klick mich

Console
var http = require('http');
var ip = require('ip');
var readline = require('readline');

var randomString = (function() {
 var uppers = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
 var lowers = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
 var numbers = '0123456789';
 var specials = '_-|@.,?/!~#$%^&*(){}[]+=';
 var charClasses = [uppers, lowers, numbers, specials];
 var minLen = charClasses.length;
 function chooseRandom(x) {
  var i = Math.floor(Math.random() * x.length);
  return (typeof(x)==='string') ? x.substr(i,1) : x[i];
 }
 return function(maxLen) {
  maxLen = (maxLen || 36);
  if (maxLen < minLen) { throw new Error('length must be >= ' + minLen); }
  do {
   var str='', usedClasses={}, charClass;
   while (str.length < maxLen) {
    charClass = chooseRandom(charClasses);
    usedClasses[charClass] = true;
    str += chooseRandom(charClass);
   }
  } while (Object.keys(usedClasses).length !== charClasses.length);
  return str;
 }
})();
randomString();
randomString();
randomString();
randomString();
randomString();
randomString();

var rl = readline.createInterface({
 input: process.stdin,
 output: process.stdout
});
rl.question("Wie viele Passwoerter sollen generiert werden? ", function(answer) {
 http.createServer(function (req, res)
 {
  res.writeHead(200, {'Content-type': 'text/plain'});
  for(var i = 0; i < answer;i++){
   res.write(randomString(20)+'\n');
  }
  res.write("\nDruecke F5, um neue Passwoerter zu erhalten.");
  res.end();
 }).listen(8357);
 console.log('Erfolg! Die Passwoerter stehen zur Verfuegung unter https://randompass.lynxden.de');
 rl.close();
});